Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de

Huis-aan-huis collecte. - Vergunning

Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Damiaanaktie, Vereniging ter Bestrijding van de Melaatsheid »...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT