Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 november 2022 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in

Huis-aan-huis collecte. - Vergunning

Bij koninklijk besluit van 27 november 2022 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Belgische Rode Kruis » te Brussel om van 1 april...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT