9 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2000 tot oprichting van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 4 februari 1993 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2000 tot oprichting van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Overwegende dat het besluit van de regering van 19 oktober 2000 spoedig dient te worden gewijzigd, opdat de nieuw samengestelde Commissie zou kunnen werken;

Op voorstel van de Minister tot wiens bevoegdheid Mobiliteit behoort;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het besluit van de Brusselse Regering van 19 oktober 2000 tot oprichting van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie wordt gewijzigd als volgt :

  1. in artikel 3, § 1, onder de 5e en de 6e gedachtestreep, worden de woorden « en van de NMBS Reizigers » ingevoegd na het woord « NMBS Holding ».

Art...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT