Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 8 juli 2011, wordt de aanwijzing van de heer Hardy, Gilbert, tot korpschef van de lokale politie van

Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat

Bij koninklijk besluit, d.d. 8 juli 2011, wordt de aanwijzing van de heer Hardy, Gilbert, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Wavre, met ingang...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT