Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 11 juni 2011 wordt het mandaat van de heer Marc Garin als korpschef van de lokale politie van de politiezone Mon

Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat

Bij koninklijk besluit d.d. 11 juni 2011 wordt het mandaat van de heer Marc Garin als korpschef van de lokale politie van de politiezone Mons-Quévy met ingang van 7...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT