28 APRIL 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van het Bureau van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media alsook van de nadere regels voor de toekenning van presentiegeld

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 5 juni 2008 houdende oprichting van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media en tot ontwikkeling van bijzondere initiatieven en middelen terzake in de Franse Gemeenschap, artikel 12, 3e lid, alsook artikel 19;

Gelet op het voorstel van samenstelling en werking van het bureau, besloten door de Hoge raad voor opvoeding tot de media op 7 mei 2010;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 48.666/2/V gegeven op 1 september 2010, bij toepassing van artikel 84, § 1, 1e lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 februari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 28 april 2011;

Op de gezamenlijke voordracht van de Minister belast met het Leerplichtonderwijs en van de Minister belast met de Audiovisuele sector;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder :

  1. het decreet: het decreet van 5 juni 2008 houdende oprichting van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media en tot ontwikkeling van bijzondere initiatieven en middelen terzake in de Franse Gemeenschap;

  2. de Raad: de Hoge raad voor opvoeding tot de media.

Art. 2. Bij toepassing van artikel 12, 3e lid van het decreet, bestaat het Bureau van de Raad uit :

1) De Voorzitter;

2) De Ondervoorzitter;

3) De Secretaris.

De nadere regels voor de werking van het Bureau worden bepaald bij huishoudelijk reglement van de Hoge raad voor opvoeding tot de media, goedgekeurd door de Regering.

Bij aanvraag om dringend advies van een (van de) Minister(s) belast met de Opvoeding, de Cultuur, de Audiovisuele sector of de Jeugd, kan het Bureau de adviezen voorbereiden en ze dringend door elk middel aan de Raad voorleggen.

Art. 3. Er kan presentiegeld toegekend worden aan alle leden van de Raad, buiten de leden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, de personeelsleden van een inrichting voor openbaar nut die van de Franse Gemeenschap afhangt, de leden van de ministeriële kabinetten en de personeelsleden verbonden aan een politieke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT