12 MEI 2011. - Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overwegen nr. 94 en nr. 95 op spoorlijn 162 te Haversin (Ciney) machtigt mits de bouw van een onderbrugging en van twee onderdoorgangen voor voetgangers en fietsers en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2;

Gelet op de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 10, § 2, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur, artikel 4;

Overwegende dat de afschaffing van overwegen, meer bepaald op reizigerslijnen, de veiligheid van het wegverkeer en het spoorverkeer bevordert;

Overwegende dat overwegen bovendien potentiële hindernissen vormen voor de spoorwegexploitatie en hun afschaffing het vlotte verloop van de uitbating van de spoorlijnen ten goede komt;

Overwegende dat derhalve de afschaffing van de overwegen, meer bepaald op de reizigerslijnen, maximaal dient nagestreefd te worden;

Overwegende dat de overwegen nr. 94 en nr. 95 op de spoorlijn 162 te Haversin (Ciney), beiden op een reizigerslijn gelegen zijn en dat derhalve hun afschaffing bijdraagt tot het gestelde doel;

Overwegende dat de bouw van een onderbrugging en van twee onderdoorgangen voor voetgangers en fietsers, zoals aangeduid op het plan met nr. DV-1620-101.115-001, vanuit technisch en financieel oogpunt en op vlak van ruimtelijke ordening de meest geschikte oplossing vormt voor eventuele verkeersproblemen, veroorzaakt door de afschaffing van deze overwegen;

Overwegende dat de stedenbouwkundige vergunning voor dit project door de Waalse Overheidsdienst aan Infrabel werd afgeleverd op 11 oktober 2010;

Overwegende dat de uitvoering van de bovengenoemde werken vereist te beschikken over de percelen aangeduid op het plan met nr. DV-1620-101.115-002 en gelegen op het grondgebied van de gemeente Haversin;

Overwegende dat de hoogdringendheid gerechtvaardigd wordt door het feit dat deze overwegen zich bevinden op de lijn 162 Namen-Sterpenich, dat deze lijn deel uitmaakt van het project EuroCapRail - dat de verbinding beoogt van drie Europese steden, (Brussel, Luxemburg en Straatsburg) aan een snelheid van 160 km/u - en dat dit project een prioritair project is van het Trans-Europees Netwerk voor Transport waarvoor Infrabel financiële steun krijgt van de Europese Unie;

Overwegende dat het college...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT