13 JUNI 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, 'Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen' genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2009-2010 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2009-2010 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juni 2010.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister

en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,

Mevr. J. MILQUET

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd

Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2009

Sociaal akkoord 2009-2010 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent (Overeenkomst geregistreerd op 15 december 2009 onder het nummer 96490/CO/301.01)

Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen en op de havenarbeiders van het algemeen contingent die zij tewerkstellen.

Arbeidsongeschiktheid

Art. 2.

  1. Bijpassing loonverlies ingevolge ziekte of ongeval van gemeen recht :

    Voor periodes van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of ongeval van gemeen recht en voor zover recht op gewaarborgd loon bestaat, wordt een forfaitaire vergoeding van 27 EUR per werkdag toegekend vanaf de 31e kalenderdag arbeidsongeschiktheid gedurende een termijn van maximum 12 maanden te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.

  2. Verplaatsing van en naar het aanwervingsbureau :

    De verzekering tegen ongevallen tijdens het traject heen en terug tussen de normale verblijfplaats en het aanwervingsbureau dekt eveneens de risico's van blijvende ongeschiktheid en dodelijk ongeval.

    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT