Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011, wordt aan de heer HARMANT Antoine, op het einde van de maand april 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervo

Personeel. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011, wordt aan de heer HARMANT Antoine, op het einde van de maand april 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT