9 JUNI 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2010 houdende overdracht van bevoegdheden en delegatie van handtekeningen aan de administrateur-generaal of administratrice-generaal en aan de ambtenaren-generaal van 'Wallonie-Bruxelles International'

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 8 mei 2008 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen "Wallonie-Bruxelles", gedaan op 20 maart 2008;

Gelet op het decreet van 8 mei 2008 houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen "Wallonie-Bruxelles", gedaan op 20 maart 2008;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 december 2008 tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International";

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2010 houdende overdracht van bevoegdheden en delegatie van handtekeningen aan de administrateur-generaal of administratrice-generaal en aan de ambtenaren-generaal van "Wallonie-Bruxelles International";

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 mei 2011;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 30 mei 2011;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 9 juni 2011;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Na artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2010 houdende overdracht van bevoegdheden en delegatie van handtekeningen aan de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT