Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en van het facultatieve Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, aangenomen in New-York op 13 december 2006 (VERTALING)., de 15 janvier 2009

Artikel 1. Onderhavig decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2. Het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, aangenomen in New-York op 13 december 2006, zal volkomen gevolg hebben.

Art. 3. Het facultatieve Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, aangenomen in New-York op 13 december 2006, zal volkomen gevolg hebben.

Art. 4. De wijzigingen aan de artikelen 34, 38, 39 en 40 van het Verdrag die in werking zullen getreden zijn overeenkomstig artikel 47, paragraaf 3, van het Verdrag, zullen volkomen gevolg hebben.

Art. 5. Die wijzigingen zullen aan de Vergadering medegedeeld worden binnen een termijn van zes maanden en bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 15 januari 2009.

B. CEREXHE,

Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met Openbaar Ambt en Gezondheid.

Ch. PICQUE,

Lid van het College van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT