14 JULI 1991. - Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen

De respectievelijk in bijlagen 1 tot 3 gevoegde teksten zijn de Duitse vertaling :

- van de wet van 3 december 2006 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de verkopers te verbieden telefoonoproepen naar hun naverkoopdienst aan een hogere kost aan te rekenen dan deze van een geografisch nummer (Belgisch Staatsblad van 20 december 2006);

- van de wet van 3 december 2006 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en tot instelling van een verbod om de prijs van een product of dienst te verhogen omwille van de weigering van de consument via bankdomiciliÎring te betalen of zijn facturen via elektronische post te ontvangen (Belgisch Staatsblad van 20 december 2006);

- van de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, betreffende de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur (Belgisch Staatsblad van 15 mei 2007).

Deze vertalingen zijn opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling bij de Adjunct-arrondissementscommissaris in Malmedy in uitvoering van artikel 76 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, vervangen bij artikel 16 van de wet van 18 juli 1990 en gewijzigd bij artikel 6 van de wet van 21 april 2007.

Anlage 1

F÷DERALER ÷FFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE

3. DEZEMBER 2006 - Gesetz zur Ab‰nderung des Gesetzes vom 14. Juli 1991 ¸ber die Handelspraktiken sowie die Aufkl‰rung und den Schutz der Verbraucher, um den Verk‰ufern zu verbieten, Telefonanrufe bei ihrem Kundendienst zu einem hˆheren Preis als zum Preis einer geografisch gebundenen Nummer zu fakturieren

ALBERT II., Kˆnig der Belgier,

Allen Gegenw‰rtigen und Zuk¸nftigen, Unser Gruss!

Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erw‰hnte Angelegenheit.

Art. 2 - In das Gesetz vom 14. Juli 1991 ¸ber die Handelspraktiken sowie die Aufkl‰rung und den Schutz der Verbraucher wird ein Artikel 94ter mit folgendem Wortlaut eingef¸gt:

´ Art. 94ter - Einem Verk‰ufer ist es untersagt, Telefonanrufe, f¸r die der Verbraucher neben dem Anrufpreis den Gespr‰chsinhalt bezahlen muss, zu fakturieren, wenn diese Anrufe die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT