Vacature van een rechter in het Grondwettelijk Hof Tweede oproep Het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2007 maakte een vacature bekend van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof. De Senaat d

Vacature van een rechter in het Grondwettelijk Hof

Tweede oproep

Het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2007 maakte een vacature bekend van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof.

De Senaat dient over te gaan tot de voordracht van een tweede kandidaat.

In de vacature zal worden voorzien op grond van artikel 34, § 1, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.

Kandidaatstellingen :

Om tot rechter van het Grondwettelijk Hof te worden benoemd, moet men volle veertig jaar oud zijn en voldoen aan de voorwaarde van artikel 34, § 1, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT