Decreet op de bescherming en de exploitatie van het grondwater en het tot drinkwater verwerkbaar water. (Vertaling) (DWG 1993-12-23/55, art. 1, 002;, van April 30, 1990

 
GRATIS UITTREKSEL

HOOFDSTUK I. - Definities.

Artikel 1. (Zie NOTA'S onder opschrift) Voor de toepassing van dit decreet dient te worden verstaan onder :

 1. ("tot drinkwater verwerkbaar water" : alle grond- of oppervlaktewater dat natuurlijk of na een aangepaste fysisch-chemische of microbiologische verwerking is voor voorziening met het oog op een veilig verbruik;)

 2. " grondwater " : alle water dat zich onder de grondoppervlakte bevindt, in het verzadigingsgebied dat direkt in contact is met de grond of de ondergrond.

 3. (" gebied van tot drinkwater verwerkbaar water " : beschermingszone van tot drinkwater verwerkbaar water aangelegd krachtens artikel 3 van het decreet van 7 oktober 1985 op de bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging;)

 4. " verontreiniging " : het lozen van stoffen of energie in het grondwater, in het gewone oppervlaktewater of in de kunstmatige afvoerwegen waarvan de gevolgen dusdanig zijn dat hierdoor de gezondheid van de mens of de watervoorziening in gevaar kunnen worden gebracht, de levende rijkdommen en het ecologisch systeem worden geschaad of waardoor andere wettige gebruiksmogelijkheden van het water kunnen worden gehinderd.

 5. (" waterwinning " : verrichting die bestaat in het winnen van water, met inbegrip van de uitputting van toevallige toestromingen;)

 6. (" waterwinningswerken " : alle putten, opvangplaatsen, draineerinrichtingen en over het algemeen alle werken en installaties die waterwinning tot doel of tot gevolg hebben, met inbegrip van het opvangen van bronnen bij het ontspringen;)

 7. (" de Regering " : de Waalse Regering.)

 8. (milieuvergunning : de beslissing bedoeld in artikel 1, 1°, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning;)

  (8bis aangifte : de handeling bedoeld in artikel 1, 2°, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning;)

 9. (" algemene beschermingsmaatregelen " : maatregelen voor de bescherming van het grondwater en het tot drinkwater verwerkbaar water van toepassing op het hele grondgebied van het Waalse Gewest;)

 10. (" lozing " : het lozen van stoffen en materies in het grondwater of het tot drinkwater verwerkbaar water, met of zonder sijpeling in de grond of

  ondergrond.)

 11. " ontwateringswerken " : werken uitgevoerd met het oog op het voorkomen van overstromingen ten gevolge van mijnverzakkingen van de grond of het verhelpen van die overstromingen door het bouwen van kunstwerken.

 12. (" waterwingebied " : het geografische gebied waar de oppervlaktekunstwerken voor waterwinning zijn gevestigd.)

 13. " voorkomingszone " : het geografische gebied waar de waterwinning door verontreinigende stoffen kan worden bereikt, zonder dat die stoffen op voldoende wijze worden verzwakt of opgesloten, zonder dat het doeltreffend kan worden teruggewonnen.

 14. " toezichtszone " : de geografische zone die het watervoorzieningsgebied of een gedeelte ervan en het hydrogeologische gebied of een gedeelte ervan omvat die een bestaand of eventueel waterwingebied kunnen voorzien.

  (15° "belastingplichtige" : persoon die hoeveelheden water uitpompt die krachtens artikel 4 van het decreet aan een heffing of een belasting onderworpen zijn;

  (16° "Bestuur" : de Algemene Directie Natuurlijke Hulpbronnen en leefmilieu, Afdeling Water); (Erratum. Zie B.St. 22.05.1996, p. 13182)

 15. "ambtenaar belast met de inning" : de ambtenaar die het ambt van belastingontvanger uitoefent bij het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest, Afdeling Thesaurie;

 16. "betekening" : het aangetekend zenden van een originele procedureakte of een afschrift ervan;

 17. "datum van de betekening" : de dag na die waarop het betekende stuk ter post is afgegeven.)

  (20° " Société publique de gestion de l'eau " : Maatschappij opgericht krachtens het decreet van 15 april 1999 betreffende de kringloop van het water en houdende oprichting van een " Société publique de gestion de l'eau ";

 18. dienstencontract voor sanering : overeenkomst gesloten tussen een producent van tot drinkwater verwerkbaar water en de " Société publique de gestion de l'eau " volgens welke de waterproducent de diensten van de Maatschappij huurt om, volgens een bepaalde planning, de openbare sanering te verrichten van een waterhoeveelheid overeenstemmend met de geproduceerde waterhoeveelheid bestemd om via het openbare watervoorzieningsnet in het Waalse Gewest verdeeld te worden;

 19. dienstencontract voor de bescherming van het tot drinkwater verwerkbaar water : overeenkomst gesloten tussen een producent van tot drinkwater verwerkbaar water, die het tot de openbare verdeling bestemt, en de " Société publique de gestion de l'eau " volgens welke deze laatste de bescherming van het tot drinkwater verwerkbaar water zoals bepaald in de in artikel 5, § 2, bedoelde programma's tegen een bezoldiging laat verzekeren.)

  HOOFDSTUK II. - Reglementering van de waterwinningen.

  Art. 2. (Zie NOTA'S onder opschrift) De milieuvergunning of de aangifte kan, met inachtneming van de voorschriften bepaald bij het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning vereist worden voor :

 20. winplaatsen van grondwater en tot drinkwater verwerkbaar water;

 21. de waterwinplaatsen gelegen in een gebied voor tot drinkwater verwerkbaar water;

 22. de aanvullingen en pogingen tot kunstmatige aanvulling van grondwater.

  De milieuvergunning voor een waterwinplaats bepaalt de rechten en verplichtingen van de houder ervan, met name de waterhoeveelheid die jaarlijks gewonnen mag worden. Zij bepaalt eventueel de piëzometrische grenzen, alsmede de perken en het stelsel van de wincapaciteit. Zij bevat eveneens de voorschriften voor de controle op de gewonnen waterhoeveelheid.

  De Regering waarborgt een duurzame rationele exploitatie van het water en de billijke verdeling ervan onder de verschillende houders van een milieuvergunning voor een waterwinplaats.

  Art. 3. (Zie NOTA'S onder opschrift) De rechten en verplichtingen die de houders (van een milieuvergunning bedoeld) hebben, zijn niet vatbaar voor overdracht (in geval van winning van tot drinkwater verwerkbaar water dat bestemd is om via leidingnetten te worden geleverd voor gemeenschappelijk verbruik.).

  Art. 4. (Zie NOTA'S onder opschrift) § 1. (De winningen van tot drinkwater verwerkbaar worden onderworpen :

  - enerzijds, hetzij aan de betaling van een retributie waarvan het bedrag tot (0,0744 euro) is vastgesteld per m3 water geproduceerd in de loop van het winningsjaar, hetzij aan het afsluiten van een dienstencontract voor de bescherming van het tot drinkwater verwerkbaar water met de " Société publique de gestion de l'eau ";

  - anderzijds, hetzij aan de sluiting van een dienstencontract voor sanering met de " Société publique de gestion de l'eau ", volgens welke de waterproducent de diensten van de Maatschappij huurt om, volgens een bepaalde planning, de openbare sanering te verrichten van een waterhoeveelheid overeenstemmend met de geproduceerde waterhoeveelheid bestemd om via het openbare watervoorzieningsnet in het Waalse Gewest verdeeld te worden, hetzij aan de vervulling van deze zuiveringsopdracht door hem zelf, overeenstemmend met de waterhoeveelheid die hij produceert.)

  § 2. De andere grondwaterwinningen worden onderworpen aan een (jaarlijkse winningsbelasting waarvan het bedrag als volgt is vastgesteld :

 23. van 0 tot 20.000 m3 water : (0,0248 euro) per m3 uitgepompt water;

 24. van 20.001 tot 100.000 m3 water : (0,0496 euro) per m3 uitgepompt water;

 25. boven 100.000 m3 : (0,0744 euro) per m3 uitgepompt water.

  Het uitpompen van minder dan 3.000 m3 is belastingvrij).

  (Lid 2 opgeheven)

  § 3. De volgende grondwaterwinningen zijn niet onderworpen aan de in § 1 bedoelde heffingen of aan de in § 2 bedoelde winningsbelastingen :

 26. pompingen verricht door ontwateringsinstellingen in het kader van hun opdracht, met uitzondering van de door hen gekochte of geleverde hoeveelheden water;

 27. proefpompingen met een maximumduur van twee jaar;

 28. tijdelijke pompingen verricht ter gelegenheid van werken van openbare of private burgerlijke bouwkunde;

 29. pompingen met het oog op de bescherming van goederen, met uitzondering van pompingen verricht voor industriële of winstgevende doeleinden;

 30. de geothermische pompingen bestemd voor het collectief verwarmen van woningen of openbare gebouwen.

  (6° de helft van de hoeveelheid uitgepompt grondwater, op voorwaarde dat dit water na bemaling gratis ter beschikking wordt gesteld van de Waalse producenten van tot drinkwater verwerkbaar water met het oog op de terugwinning ervan.)

  - in § 1, de woorden " stelt het bedrag van de heffing vast en ";

  - in § 2, tweede lid, de woorden " De waterwinningscategorieën en het percentage van die winningsbelasting worden door de Regering vastgesteld; Opheffing : 31-12-1993>

  Art. 5. (Zie NOTA'S onder opschrift) § 1. De door het Gewest verleende diensten hebben betrekking op het beheer, de produktie, de preventieve maatregelen en het toezicht op het water en waarborgen hoe dan ook de kwalitatieve en kwantitatieve duurzaamheid van het tot drinkwater verwerkbare water dat beschikbaar is.

  § 2. De opbrengst van de in artikel 4, § 1, bedoelde heffingen en de eventuele stortingen, waarvan sprake in § 4 van dit artikel, zijn uitsluitend bestemd voor een Fonds voor de bescherming van (...) water, dat met het oog hierop binnen de algemene begroting van het Waalse Gewest (bij het programmadecreet van 17 december 1997) is opgericht.

  (Wat de toepassing van dit decreet betreft, verleent het Fonds zijn tegemoetkoming) :

  - op basis van programma's voorgelegd door producenten van tot drinkwater verwerkbaar water en goedgekeurd door de Regering;

  - op basis van het door de Regering vastgestelde programma; de Regering bepaalt de werkingsregels van het Fonds.

  (Om de in § 1 van dit artikel bedoelde doelstellingen te bereiken worden de ontvangsten van het Fonds aangewend in het kader van de onderstaande opdrachten, onverminderd artikel 47 van het decreet van 30 april 1990 tot instelling van een belasting op het lozen van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT