9 JUNI 2011. - Ministerieel besluit tot uitvoering, wat de luchthaven van Luik betreft, van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren

De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport,

Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 september 2001 tot uitvoering voor de luchthaven Luik-Bierset van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren;

Gelet op het advies nr. 49.661/4 van de Raad van State, gegeven op 31 mei 2011, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de luchthaven van Luik één van de twee drempels overschrijdt die bepaald worden bij artikel 1, 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren;

Overwegende derhalve dat de vrije toegang tot de grondafhandelingsmarkt binnen de luchthaven van Luik gewaarborgd en georganiseerd moet worden,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemeenheden

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. « besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 » : het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren;

 2. « beheersentiteit » : de vennootschap die het beheer van de luchthaven van Luik waarneemt;

 3. « gebruikerscomité » : comité van de gebruikers van de luchthaven van Luik, zoals opgericht bij artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000;

 4. « Minister » : de Minister die voor de Luchthavens bevoegd is;

 5. « Waalse Overheidsdienst » : Waalse Overheidsdienst - Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen (DGO2).

  HOOFDSTUK II. - Erkenning

  Afdeling 1. - Beginsel

  Art. 2. De vrije toegang tot de markt voor de verlening van grondafhandelingsdiensten en het vrij verrichten van zelfafhandelingsdiensten op de luchthaven van Luik zijn onderworpen aan een erkenning die door de Minister afgegeven wordt.

  Afdeling 2. - Erkenningsprocedure

  Art. 3. § 1. De erkenningsaanvraag wordt bij aangetekend schrijven of per email aan de Waalse Overheidsdienst - Directie Luchthavenexploitatie en aan de beheersentiteit gericht.

  Het erkenningsaanvraagformulier en de vereiste bijlagen gaan bij dit besluit en zijn beschikbaar op de internetsite van de Waalse Overheidsdienst en van de beheersentiteit.

  Na de indiening van de erkenningsaanvraag bij aangetekend schrijven of per email, geeft de Waalse Overheidsdienst - Directie Luchthavenexploitatie een indieningsattest af waarin de onderzoekstermijnen vermeld worden, in het eerste geval, zodra ze de aanvraag in ontvangst neemt, en, in het tweede geval, automatisch per email.

  § 2. De Waalse Overheidsdienst - Directie Luchthavenexploitatie verstuurt binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de erkenningsaanvraag een bericht van ontvangst van het volledig of onvolledig verklaarde dossier.

  Als het dossier onvolledig is, geeft de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT