8 MEI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van producentenorganisaties, de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van de financiële steun

De Vlaamse Regering,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening);

Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. van de Raad met betrekking tot de erkenning van telersverenigingen en de voorlopige erkenning van telersgroepen;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juni 1998 betreffende de interventieregeling in de sector groenten en fruit;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van telersverenigingen, de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van de financiële steun;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 24 juli 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 juni 2008;

Gelet op het advies van de Vlaamse Land- en Tuinbouwraad, herbevestigd door de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij op 6 november 2008;

Gelet op het advies 46.088/3 van de Raad van State, gegeven op 17 maart 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 17 maart 2009;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

 1. de verordening : Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening);

 2. de toepassingsverordening : verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 van voor de sector groenten en fruit geldende bepalingen ter uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007;

 3. de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid;

 4. de bevoegde dienst : de door de minister aangewezen dienst;

 5. gastveilers : producenten als dusdanig herkenbaar in de ledenlijst die product aanleveren aan de producentenorganisatie zonder volwaardig lid te zijn van de betrokken producentenorganisatie en niet genieten van alle diensten en rechten van de producentenorganisatie.

  HOOFDSTUK II. - Producentenorganisaties en unies van producentenorganisaties

  Art. 2. De minister erkent de producentenorganisaties of de unies van producentenorganisaties, vermeld in artikel 125 ter van de verordening en van de toepassingsverordening. Hij kan voor de erkenningscriteria, vermeld in de toepassingsverordening, aanvullende voorwaarden vaststellen betreffende het aantal leden en de minimale hoeveelheid of waarde van afzetbare productie en de producten of groepen van producten die moeten worden bestreken, vooral om de concentratie van het aanbod te bevorderen in bepaalde productcategorieën.

  Art. 3. De aanvraag tot erkenning wordt ingediend bij de bevoegde dienst. De minister kan de voorwaarden en procedure voor die aanvraag bepalen.

  Art. 4. Nieuwe groepen van producenten moeten bij de aanvraag tot erkenning aantonen dat de hoofdzetel van de vereniging, vermeld in titel III van de toepassingsverordening, gevestigd is in het Vlaamse Gewest en een belangrijk deel van zijn leden of omzet heeft in het Vlaamse Gewest.

  Art. 5. Groepen van producenten kunnen enkel erkend worden en blijven als ze de juridische vorm van een coöperatieve vennootschap hebben en als ze als dusdanig erkend worden door de Nationale Raad van Coöperaties. In geval van intercoöperaties moeten de achterliggende ledencoöperaties eveneens erkend zijn door de Nationale Raad van Coöperaties. In geval van intercoöperaties kan het minimumaantal leden worden berekend op basis van het aantal telers dat is aangesloten bij elk van de deelcoöperaties.

  Art. 6. Een producentenorganisatie kan een erkenning aanvragen voor een of meer producten of groepen van producten. Die aanvraag moet voldoende gestaafd worden.

  Art. 7. § 1. Om erkend te worden en te blijven, moeten de unies van producentenorganisaties opgericht zijn door en enkel samengesteld zijn uit erkende producentenorganisaties. De doelstellingen van de unie en de bepalingen ervan in de statuten van de unie moeten overeenkomen met die van de verordening, van de toepassingsverordening en van de bepalingen van dit besluit.

  Een unie van producentenorganisaties kan bepaalde werkzaamheden van haar leden vervullen op basis van een gemotiveerde aanvraag en na de uitdrukkelijke toestemming van de bevoegde dienst.

  § 2. Transnationale unies van producentenorganisaties worden in het Vlaamse Gewest alleen erkend als de hoofdzetel in het Vlaamse Gewest gevestigd is en als die hier over een belangrijk aantal aangesloten producentenorganisaties beschikken of als de producentenorganisaties hier een belangrijk deel van de waarde van de verkochte productie realiseren. De leden-producentenorganisaties zijn erkend in het Vlaamse Gewest, in een ander gewest of in een andere lidstaat van de Europese Unie.

  Art. 8. Voor de toepassing van artikel 122 en 125 ter van de verordening :

 6. zijn bij elke aanvraag tot erkenning van een producentenorganisatie of unie van producentenorganisaties de volgende documenten gevoegd :

  1. de oprichtingsakte en de statuten;

  2. het huishoudelijk reglement;

  3. de erkenning door de Nationale Raad van Coöperaties of een aanvraag tot erkenning van alle producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en achterliggende ledencoöperaties die bij de erkenning betrokken zijn en waarvan de hoofdzetel in het Vlaamse Gewest ligt;

  4. een geactualiseerde ledenlijst;

  5. in geval van unies : de erkenning van de achterliggende producentenorganisaties;

  6. in geval van intercoöperaties : ook de individuele ledenlijst van de achterliggende coöperaties;

  7. de argumentatie voor de keuze van het product of de productgroepen waarvoor een erkenning wordt gevraagd;

  8. de gemiddelde verkochte productie van alle telers van de drie jaren voorafgaand aan de erkenningsaanvraag van de producten waarvoor een erkenning wordt aangevraagd;

 7. ondertekenen de individuele telers voor de producentenorganisaties een verklaring waarbij zij bevestigen dat ze alleen lid zijn van die producentenorganisatie voor de producten of de groep van producten in kwestie, en commercialiseren de individuele telers hun gehele productie van de producten of de groepen van producten in kwestie via die vereniging, zoals bepaald in de statuten van de producentenorganisatie.

  De producentenorganisaties zien toe op de naleving van die verklaring, treden op in geval van niet-naleving en lichten de bevoegde dienst daarvan in.

  Art. 9. Wijzigingen van de statuten of het huishoudelijk reglement worden onverwijld meegedeeld aan de bevoegde dienst.

  Art. 10. De producentenorganisaties of unies van producentenorganisaties bieden bij de aanvraag tot erkenning aan de bevoegde dienst voldoende garanties ten aanzien van de verwezenlijking, de duur en de doelmatigheid van hun optreden. Ze verbinden zich ertoe te streven naar een samenwerking of integratie met bestaande producentenorganisaties, alsook naar samenwerking op professioneel vlak voor behartiging van de belangen van de producentenorganisaties in de regio.

  De oprichting van producentenorganisaties en unies van producentenorganisaties moet bijdragen tot de concentratie van het aanbod van de producten in kwestie.

  De producentenorganisaties tonen aan hoe ze hun leden in staat stellen daadwerkelijke technische bijstand te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT