22 MAART 2011. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de Gouverneur van de Nationale Bank van België tot Gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds en tot Plaatsvervangend Gouverneur van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 december 1945, houdende goedkeuring van de Eindakte der financiële en monetaire Conferentie van de Verenigde Naties, ondertekend te Bretton Woods op 22 juli 1944;

Gelet op de wet van 24 maart 1978 houdende inzonderheid, goedkeuring van de Resolutie aangaande het tweede amendement op de statuten van het Internationaal Monetair Fonds;

Gelet op artikel XII, sectie 2, van de Overeenkomst betreffende de statuten van het Internationaal Monetair Fonds;

Gelet op artikel V, sectie 2, van de Overeenkomst tot oprichting van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en van Onze Minister van Buitenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De heer L. Coene, Gouverneur van de Nationale Bank van België wordt, met ingang van 1 april 2011, tot Gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds benoemd, ter vervanging van de heer G. Quaden.

Art. 2. De heer L. Coene, Gouverneur van de Nationale Bank van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT