12 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Bank van België

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, inzonderheid op artikel 36, in fine;

Gelet op de artikelen 5 tot 14 van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit;

Gelet op de uitgifte van een proces-verbaal in authentieke vorm van 19 november 2008, opgemaakt door notaris Luc Possoz, te Brussel, van de beraadslagingen en besluiten van de Regentenraad van de Nationale Bank van België, naamloze vennootschap, houdende wijziging van de statuten van de Bank;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Worden goedgekeurd de volgende wijzigingen aan de statuten van de Nationale Bank van België, aangenomen door de Regentenraad van de Bank op 19 november 2008 :

  1. In het opschrift van Afdeling II van Hoofdstuk II worden de woorden « die van het ESCB afhangen » geschrapt.

  2. In artikel 16, eerste lid, worden de woorden « de taken ervan » vervangen door de woorden « haar taken ».

  3. Artikel 20, tweede lid, wordt aangevuld met de volgende zin :

    De Staat waarborgt de Bank tevens de terugbetaling van ieder krediet verleend in het kader van haar bijdrage tot de stabiliteit van het financiële stelsel, alsook tegen elk verlies veroorzaakt door alle in dit verband noodzakelijke verrichtingen.

  4. Artikel 23, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende zin :

    De Bank geniet, voor alle...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT