23 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2011, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, artikel 95;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2010 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2011, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen;

Overwegende dat het noodzakelijk is om te voorzien in de middelen teneinde de door de Regering genomen diverse maatregelen in 2011 ten laste te nemen die tot op heden nog niet zijn uitgevoerd wegens het ontbreken van de in het kader van het sociaal akkoord voor de federale gezondheidssectoren onderhandelde overeenkomsten voor het jaar 2011;

Overwegende dat het eveneens noodzakelijk is, om in 2011, te voorzien in de middelen om rekening te houden met de vanaf 1 mei 2011 toe te passen indexering;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 april 2011;

Gelet op de akkoordbevinding voor de Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 10 mei 2011;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde ministers,

Hebben Wij...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT