Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 12 juli 2011 is aan Mevr. Gielen, V., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Borgloon, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van

Rechterlijke Orde

Bij ministerieel besluit van 12 juli 2011 is aan Mevr. Gielen, V., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Borgloon, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2011 en komt ten einde op 31 augustus 2011 's avonds.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT