Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1980, genomen in uitvoering van artikel 27 van het koninklijk besluit van 8 april 1976, houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen., de 28 mars 1994

Artikel 1. Artikel 3 van het ministerieel besluit van 29 september 1980, genomen in uitvoering van artikel 27 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, wordt vervangen door de volgende bepaling :

" De algemene afwijkingen bedoeld in de artikelen 1 en 2 zijn slechts van toepassing voor zover de rechthebbende en de rechtgevende hun hoofdverblijfplaats in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, in België hebben. "

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 28 maart 1994.

  1. BOURGEOIS

Aanhef

De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw,

Gelet op de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen, inzonderheid op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT