Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen., de 28 mars 1994

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen wordt aangevuld als volgt :

" f) " hoofdverblijfplaats " : hoofdverblijfplaats in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen ".

Art. 2. In artikel 31, § 1, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 1985, worden de woorden " een onderscheiden woonplaats " vervangen door de woorden " een onderscheiden hoofdverblijfplaats ".

Art. 3. In artikel 33, 1°, derde lid en 2°, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden " verblijfplaats van de ouders " telkens vervangen door de woorden " hoofdverblijfplaats van de ouders ".

Art. 4. In artikel 36, § 3, 3°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 november 1987, worden de woorden " Vrederechter van zijn woonplaats " vervangen door de woorden " Vrederechter van zijn hoofdverblijfplaats ".

Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6. Onze Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 maart 1994.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw,

  1. BOURGEOIS

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT