17 JUNI 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

In het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2002 - Ed. 2 :

- blz. 28311 : lees

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

- in plaats van :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

- blz. 28318 : lees

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

- in plaats van :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

- blz. 28319, 28337 en 28365 : lees « B-255 » in plaats...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT