19 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35ter , vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de hoogdringendheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de omstandigheid dat de Regering naar aanleiding van de uitvoering van de begrotingsmaatregelen op midden december heeft beslist in overleg met de sector om het percentage van vermindering van de basis waarop de verzekeringstegemoetkoming wordt berekend aan te passen voor wat betreft de generische geneesmiddelen.

Gelet op de noodzaak om deze maatregel zo snel mogelijk aan de betrokkenen mee te delen met het oog op het verzekeren van een correcte tarificatie vanaf 1 januari 2003;

Overwegende dat de wijzigingen van de lijst van specialiteiten en meer bepaald van de betrokken vergoedingsbases die voortvloeien uit het systeem van referentieterugbetaling gedefinieerd in toepassing van artikel 35ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, dringend moeten worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT