14 JULI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009, § 3, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003, § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en § 8, derde lid, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008 en artikel 72bis, § 1bis, laatste zin, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 37bis, 38, 57 en 97, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 8, 15, 21, 23, 24, 25 en 29 maart 2011, 6, 12, 15, 18 en 20 april 2011 en 3, 12 en 17 mei 2011;

Gelet op de voorstellen van het secretariaat van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 11, 12 en 26 april 2011 en 9 en 16 mei 2011;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 31 mei 2011 en 14 juni 2011;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22, 23 en 30 maart 2011, 1, 12, 13, 20, 26 en 28 april 2011 en 13, 16, 20 en 25 mei 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 14, 15, 18, 26, 28 en 29 april 2011 en 19 et 30 mei 2011;

Overwegende dat, met betrekking tot de specialiteiten ANASTRAROM 1 mg, AVASTIN 25 mg/ml, CEFEPIM SANDOZ 1 g, CEFEPIM SANDOZ 2 g, CEFUROXIME EG 250 mg, CEFUROXIME EG 500 mg, CHLORURE DE SODIUM 0,9 % MACO PHARMA (Easyflex N), CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml (Freeflex), CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml (Freeflex), CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg, CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg, CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg, CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg, CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg, CO-VALSARTAN EG 320 mg/12,5 mg, CO-VALSARTAN EG 320 mg/25 mg, COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco), COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco), COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco), COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco), DOCETAXEL-RATIOPHARM 20 mg/ml...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT