Koninklijk Gesticht van Mesen. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 6879 van 21 februari 2008 wordt luitenant-kolonel militair administrateur J.-P. Claeys op 4 februari 2008 tot afgevaardigde van de

Koninklijk Gesticht van Mesen. - Benoeming

Bij koninklijk besluit nr. 6879 van 21 februari 2008 wordt luitenant-kolonel militair administrateur J.-P. Claeys op 4 februari 2008 tot afgevaardigde van de Minister van Landsverdediging bij...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT