Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 19 december 2021, dat in werking treedt vanaf heden

Gerechtsdeurwaarders

Bij koninklijk besluit van 19 december 2021, dat in werking treedt vanaf heden, is het aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2022 vastgesteld als volgt:

- voor de Franse taalrol: 18;

- voor de Nederlandse taalrol: 27.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT