Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten., de 22 mars 2002

Artikel 1. Artikel 2 van het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten, wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Artikel 2. - In elke diergeneeskundige omschrijving wordt in 2002 binnen de grenzen van de beschikbare kredieten, een georganiseerde behandeling van de varroase haarden ingesteld, waarvan de methode en modaliteiten vastgelegd zullen worden door de Dienst. "

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 maart 2002.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Mevr. M. AELVOET.

Aanhef

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Gelet op het koninklijk besluit van 10 september 1981 betreffende de besmettelijke ziekten van de bijen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 december 1983, 21 april 1987, 13 april 1997 en 11 april 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten, gewijzigd bij de ministeriÎle besluiten van 16 maart 1989, 4...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT