23 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesherenspecialisten en van huisartsen

De Minister van Volksgezondheid,

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, de artikelen 2 en 2bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikel 6, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, laatstelijk gewijzigd bij het ministeriële besluit van 15 september 2009,

Besluit :

Enig artikel. Dr. Jan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT