28 MEI 2009. - Besluit 2009/757 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de samenstelling van de stagecommissie binnen de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

Het College,

Gelet op het besluit van het College van de Franse gemeenschapscommissie van 13 april 1995 betreffende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid artikel 40, § 1, gewijzigd bij het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 14 juni 2007;

Gelet op het besluit van het College van de Franse gemeenschapscommissie van 26 juni 2003 houdende de samenstelling van de Stagecommissie binnen de diensten van het College van de Franse gemeenschapscommissie, gewijzigd bij de besluiten van het College van de Franse gemeenschapscommissie van 2 december 2004, 24 maart 2005 en 6 maart 2008;

Overwegende dat het, als gevolg van de wijziging van artikel 40 van het besluit van het College van de Franse gemeenschapscommissie van 13 april 1995 betreffende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, noodzakelijk is een effectieve Voorzitter en een plaatsvervangende Voorzitter, magistraten of gepensioneerde magistraten aan te stellen binnen de Stagecommissie;

Overwegende dat de minister van Justitie voorstelt om de heer Charles-Edouard HENRION aan te stellen als Voorzitter en de heer Jacques GODEFROID als plaatsvervangend voorzitter;

Overwegende dat elke representatieve vakbondsorganisatie werd geraadpleegd en zij een effectief lid en een plaatsvervangend lid aanstelden met het oog op de samenstelling van de Stagecommissie;

Op voorstel van het Collegelid verantwoordelijk voor het Openbaar ambt,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 127 en 128 van de Grondwet in kracht van artikel 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2. De heer Charles-Edouard HENRION, Erevoorzitter van de Arbeidsrechtbanken van Namen en Dinant, wordt aangesteld als Voorzitter van de Stagecommissie.

Art. 3. De heer Jacques GODEFROID, Erekamervoorzitter van het Hof van Beroep van Luik, wordt aangesteld als plaatsvervangend Voorzitter van de Stagecommissie.

Art. 4. Worden door het College aangesteld als :

 1. effectieve leden :

  - de heer Patrick DEBOUVERIE;

  - de heer Jean-Jacques MASQUELIER;

  - de heer Christian BONNERT.

  - b) plaatsvervangende leden :

  - Mevr. Jacqueline SOTTIAUX;

  - de heer Philippe DEBACKER;

  - Mevr. Sylvie RISOPOULOS.

  Art. 5. Worden aangesteld door de vakbondsorganisaties :

  1. Voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten :

 2. als effectief lid : Mevr. Eliane BERTHE;

 3. als plaatsvervangend lid...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT