Decreet houdende instemming door de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie met het Protocol tot wijziging van het Europees Sociaal Handvest (VERTALING)., de 21 novembre 2002

Artikel 1. Dit decreet regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2. Het Protocol tot wijziging van het Europees Sociaal Handvest, gedaan te Turijn op 21 oktober 1991, zal volkomen uitwerking hebben.

Brussel, 21 november 2002.

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie bekrachtigt het decreet aangenomen door de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Europees Sociaal Handvest.

E. TOMAS,

Voorzitter van het College

F.-X. de DONNEA,

Lid van het College

D. GOSUIN,

Lid van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT