Besluit nr. 2002/729 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de loopbaan van de ambtenaren en het personeelsreglement van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van het College van..., de 6 février 2003

Artikel 1. Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet, krachtens artikel 138 ervan.

Art. 2. Het laatste lid van artikel 9 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de loopbaan van de ambtenaren en het personeelsreglement van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie wordt opgeheven.

Art. 3. Aan artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1) in lid 2 worden de woorden " mits ze geslaagd zijn in een opleiding zoals georganiseerd bij besluit van het College betreffende de opleiding " opgeheven en de komma wordt een punt;

2) Het derde en laatste lid wordt opgeheven.

Art. 4. In bijlage II van hetzelfde besluit worden in de kolom van de bijzondere voorwaarden betreffende de hiërarchische rang 22 de woorden " en voldoen aan de opleidingsvoorwaarden " geschrapt en de woorden " (artikel 10 en 25) " vervangen door " (artikel 10) " voor de bestuursassistenten (R20), voor de technische assistenten (R20) en voor de beheersassistenten (R20).

Art. 5. In bijlage II van hetzelfde besluit worden in de kolom van de bijzondere voorwaarden betreffende rang 30 de woorden " diploma dat overeenstemt met de kwalificatie die wordt bepaald bij de aanwerving " geschrapt voor de adjunkt-vakmannen.

Art. 6. De titel van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de bepalingen inzake de opleidingen die toegang verlenen tot een graad in de rangen 25, 22 en 35 wordt als volgt gewijzigd : " Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de bepalingen inzake de opleidingen die toegang verlenen tot een graad in de rangen 25 en 35 ".

Art. 7. Lid 2 van artikel 2 van het besluit wordt opgeheven.

Art. 8. Lid 2 van artikel 3 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 9. De tweede zin van lid 1 van artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende zin : " Voor rang 25 start de opleiding in het 2e semester van de onpare jaren en voor rang 35 in het 2e semester van de pare jaren ".

Art. 10. In artikel 5 van hetzelfde besluit, wordt de zin " Voor de bevordering naar rang 22 bestaat de opleiding uit : 1° een opleiding tot de informatica; 2° een pakket over arbeidsorganisatie " opgeheven.

Art. 11. Op het einde van lid 3 van artikel 6 van hetzelfde besluit, moeten de woorden " per module " worden toegevoegd.

Art. 12. Lid 1 van artikel 7 van hetzelfde besluit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT