Besluit nr. 2002/34 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de loopbaan van de ambtenaren en het personeelsreglement van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie. (Vertaling)., de 6 février 2003

Artikel 1. Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet, krachtens artikel 138 ervan.

Art. 2. Artikel 55 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de loopbaan van de ambtenaren en het personeelsreglement van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie wordt met de volgende alinea vervolledigd;

" De ambtenaren die met vrucht een bevorderingsexamen tot graad van keurarbeider hebben afgelegd, waarvan het verslag werd opgesteld vÛÛr de inwerkingtreding van voornoemd besluit, worden op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit bevorderd tot de graad van assistent voorman (rang 20) ".

Art. 3. Onderhavig besluit treedt in werking op 1 september 1998.

Art. 4. Het Collegelid bevoegd voor Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Brussel, 6 februari 2003.

Door het College,

F.-X. de DONNEA

Collegelid belast met Ambtenarenzaken.

E. TOMAS,

Voorzitter van het College.

Aanhef

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie,

Gelet op artikel 87, ß 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, vervangen door de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie 4 maart 1999 betreffende de loopbaan van de ambtenaren en het personeelsreglement van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het protocol nr 2002/16 van het ComitÈ van sector XV van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 juli 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciÎn, gegeven op 31 januari 2002;

Gelet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT