1 APRIL 2010. - Besluit nr. 2010/197 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep gemeenschappelijk met de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en met de instelling van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie

Het College,

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie, de artikels 117 en 118 gewijzigd door het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 juli 1996;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van de Franse Gemeenschapscommissie, de artikels 117 en 118 gewijzigd door het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 juli 1996;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 mei 1997 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep gemeenschappelijk met de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en met de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie gewijzigd door het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 december 2004;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 mei 1997 houdende benoeming van een magistraat als Voorzitter van de Raad van beroep gemeenschappelijk met de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en met de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 december 1997 houdende benoeming van een magistraat als plaatsvervangende voorzitter van de Raad van beroep gemeenschappelijk met de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 12 maart 2010;

Gelet op het akkoord van het Lid van het College dat belast is met de Begroting;

Overwegende dat het past om de samenstelling van de Raad van Beroep gemeenschappelijk met de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en met de instelling van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie bij te werken;

Overwegende de lijst van bijzitters en van hun vervanger opgesteld door de Directieraad van de Franse Gemeenschapscommissie;

Overwegende de lijst van bijzitters en van hun vervanger opgesteld door de Directieraad van het « Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle », met voorafgaande kennisgeving van het Beheerscomité van het « Institut...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT