17 DECEMBER 2009. - Besluit 2009/1344 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 september 2005 houdende benoeming van de leden van de afdeling « Sociale Samenhang » van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid

Het College,

Gelet op het decreet van 5 juni 1997 houdende oprichting van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid, gewijzigd door het decreet van 17 februari 2006, het decreet van 20 december 2007 en het decreet van 17 april 2008;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 mei 2004 met betrekking tot de sociale samenhang, inzonderheid op de artikelen 16, vijfde lid, en 25, eerste lid gewijzigd door het decreet van 15 januari 2009;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 september 1997 houdende uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 tot oprichting van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding ervan, gewijzigd door de besluiten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 28 mei 1998 en 26 mei 2005;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 september 2005 houdende benoeming van de leden van de afdeling « Sociale Samenhang » van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid, gewijzigd door de besluiten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 26 oktober 2006 en 22 maart 2007;

Overwegende dat ingevolge de talrijke ontslagen van leden van de afdeling « Sociale Samenhang » en het overlijden van een lid voorzien dient te worden in hun vervanging;

Op voordracht van het Collegelid bevoegd voor Sociale Samenhang,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 128 van de Grondwet krachtens de artikelen 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 2 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 september 2005 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid, gewijzigd door de besluiten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 26 oktober 2006 en 22 maart 2007, wordt

- Mevr. BOURARACH, Fatima, effectief lid dat de inrichtende machten vertegenwoordigt en aangewezen werd door de gemeente Sint-Gillis, ontslagnemend, vervangen door Mevr. Myriem AMRANI

- Mevr. Chohreh ACHTARI, plaatsvervangend lid dat de inrichtende machten vertegenwoordigt en aangewezen werd door de gemeente Sint-Joost, ontslagnemend, vervangen door Mevr. Kathy BAUGNIET

- de heer Ronald CEULEMANS, effectief lid en aangewezen door de gemeente Molenbeek, ontslagnemend, vervangen door de heer Ali BENABID

-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT