Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 19 oktober 2007 betreffende de invoering van een geïnformatiseerde databank voor tewerkstelling in de non-profit sector van de Franse Gemeenschap, van March 26, 2009

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. " Decreet " : het decreet van 19 oktober 2007 betreffende de invoering van een geïnformatiseerde databank voor tewerkstelling in de non-profit sector van de Franse Gemeenschap;

 2. Wet van 8 december 1992 : de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

 3. Wet van 15 januari 1990 : de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

 4. Diensten en instellingen van de Franse Gemeenschap : de Algemene Directie Gezondheid, de Algemene Directie Hulpverlening aan de Jeugd, de Algemene Directie Sport, de Algemene Directie Cultuur, de Algemene Dienst Audiovisuele Sector en Multimedia, het Algemeen Secretariaat en de O.N.E.;

 5. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer : de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer ingesteld bij artikel 23 van de wet van 8 december 1992;

 6. Operator : de instelling of dienst die ressorteert onder de " non-profit sector " bedoeld bij artikel 1, 3° van het decreet. De operator stemt geheel of gedeeltelijk overeen met de instelling die de rechtspersoonlijkheid heeft, hierna " werkgever " genoemd, zoals bepaald in artikel 1, 1° van het decreet.

  HOOFDSTUK I. - De gegevens als beheerinstrument

  Art. 2. Voor iedere door de Franse Gemeenschap of O.N.E. toegelaten, aangemelde, gecontroleerde, gesubsidieerde en/of erkende werkgever, worden gegevens betreffende de werknemers en de activiteiten die ressorteren onder de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap en de O.N.E. opgenomen en bijgehouden in de geïnformatiseerde databank voor tewerkstelling.

  Deze gegevens hebben betrekking op de werkgever, de operator, de personen aangeworven binnen het kader van een arbeidsovereenkomst of een vast verband, of die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst of een statuut werkprestaties verrichten, onder het gezag van de werkgever, aan de dienstverstrekkers die een activiteit uitoefenen binnen de instelling of de dienst als zelfstandige werknemers.

  Enkel de gegevens met betrekking tot de betrekking die strikt noodzakelijk zijn met het oog op het instellen van de procedures voor de machtiging, de controle, de aanmelding en de erkenning van de operators, of de vereffening van een subsidie, door de diensten en instellingen van de Franse Gemeenschap, worden opgenomen in de geïnformatiseerde databank voor tewerkstelling.

  Art. 3. § 1. De geïnformatiseerde databank voor tewerkstelling wordt in twee delen onderverdeeld. Het eerste deel bevat de variabelen die gemeen zijn aan alle diensten en instellingen van de Franse Gemeenschap om aan de specifieke doelstellingen van artikel 3 van het decreet te voldoen. Het tweede deel wordt onderverdeeld in afzonderlijke bestanden waarin enkel de variabelen eigen aan iedere dienst en instelling van de Franse Gemeenschap opgenomen worden om te voldoen aan de specifieke doelstellingen van artikel 3 van het decreet.

  § 2. De diensten en instellingen van de Franse Gemeenschap hebben enkel toegang tot de gegevens van de geïnformatiseerde databank voor tewerkstelling die strikt noodzakelijk zijn voor de procedures inzake machtiging, controle, aanmelding en erkenning van de operators, of voor vereffening van de subsidie, die zij moeten toepassen.

  Art. 4. De variabelen die alle diensten en instellingen van de Franse Gemeenschap gemeen zijn :

 7. wat betreft de variabelen in verband met de werkgevers en de operators :

  1. het bedrijfsnummer toegekend door de kruispuntbank van de bedrijven;

  2. het identificatienummer van de werkgever als instelling met de rechtpersoonlijkheid bij de RSZ en de RSZPPO;

  3. de naam van de operator;

  4. de wettelijke en volledige benaming van de werkgever;

  5. het adres van de maatschappelijke zetel van de werkgever, vermeld in de statuten als het om een rechtspersoon gaat;

  6. de juridische vorm van de werkgever;

  7. het logo van de operator;

  8. de identificatie van de persoon die de geïnformatiseerde databank voor tewerkstelling beheert binnen de operator;

  9. de identificatie van de verantwoordelijke persoon bij de werkgever;

  10. het rekenplichtige identificatienummer en de benaming van de operator bij de diensten en instellingen van de Franse Gemeenschap;

  11. het adres verbonden aan het rekenplichtige identificatienummer bij de diensten en instellingen van de Franse Gemeenschap;

  12. het bankrekeningnummer dat door de operator vermeld wordt ten behoeve van de diensten en instellingen van de Franse Gemeenschap voor de uitbetaling van de subsidies;

  13. het nummer van de paritaire commissie bevoegd voor de operator toegekend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of de referentie naar het sectorcomité;

  14. de dienst(-en) en/of de instellingen van de Franse Gemeenschap die de operator subsidiëren;

  15. de datum waarop de operator gesubsidieerd of erkend werd door de diensten en instellingen van de Franse Gemeenschap;

  16. de dienst(-en) en/of de instellingen van de Franse Gemeenschap die de operator hebben erkend, aangemeld, gemachtigd of gecontroleerd;

  17. de erkenningcategorie die de operator geniet.

 8. Wat betreft de variabelen met betrekking tot de personen aangeworven in het kader van een arbeidsovereenkomst of in vast verband of die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, werkprestaties verrichten onder het gezag van de werkgever :

  1. het identificatienummer van het rijksregister of het identificatienummer van de natuurlijke personen die niet opgenomen zijn in het Rijksregister, de naam, de voornamen, het geslacht, de woonplaats;

  2. het nummer van de paritaire commissie waaronder de werknemer ressorteert of de referentie naar het sectorcomité;

  3. de ambtsclassificatie op het niveau van de paritaire commissie of van het sectorcomité, in voorkomend geval;

  4. het ambt van de werknemer binnen de dienst of de instelling;

  5. het referentiebarema verbonden aan de classificatie van het ambt;

  6. het werkelijke barema van de werknemer;

  7. de begindatum van de tewerkstellingslijn;

  8. de einddatum van de tewerkstellingslijn;

  9. de code van de werknemer die op de DmfA voorkomt en die toelaat de voor de werknemer verschuldigde bijdragen te bepalen;

  10. de tijd van de werkprestaties als VTE;

  11. de werktijd in aanmerking genomen voor de toelage van de Franse Gemeenschap of van de O.N.E. in percentage;

  12. de betrekking gesubsidieerd via een vermindering van de sociale bijdragen en/of een activering van de sociale bijdrage;

  13. de betrekking gesubsidieerd door het Waalse Gewest of het Brusselse Gewest of andere financieringsbronnen zoals de Europese Unie, de gemeenten, de provincies, etc.;

  14. de gesubsidieerde Maribel betrekking;

  15. de gegevens inzake werkprestaties per kwartaal (dagen en uren) vermeld onder de codes 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 20, 21, 23, 50, 51, 60 en van de Dmfa overgezonden aan de RSZ;

  16. de salarisgegevens per kwartaal zoals vermeld onder de codes 1, 2, 5, 7, 10, 11 en 12 van de Dmfa;

  17. het dubbele vakantiegeld " bediende ";

  18. het vakantiegeld arbeider;

  19. het driemaandelijkse bedrag van de sociale werkgeversbijdragen gestort door de werkgever;

  20. de jaarlijkse RSZ-bijdrage voor het vakantiegeld van de arbeiders.

 9. Wat betreft de dienstverrichters die een activiteit uitoefenen binnen de instelling of de dienst als zelfstandige :

  1. aantal uren prestaties over een referentieperiode;

  2. bedrag van de erelonen buiten BTW voor het aantal uren bepaald hierboven;

  3. bedrag van de BTW voor het aantal uren bepaald hierboven;

  4. mogelijke anciënniteit in acht genomen voor de subsidie.

  Art. 5. De variabelen die eigen zijn aan iedere dienst of instelling van de Franse Gemeenschap zijn :

 10. wat betreft de Algemene directie hulpverlening aan de jeugd :

  1. voor de sector van de Adoptie :

   - studieniveau;

   - diploma dat toegang verleent tot het ambt;

   - betrekkingen van de overheid gedetacheerd bij de werkgever;

   - salarisgegevens niet onderworpen aan de RSZ;

   - verbrekingsvergoeding;

   - anciënniteit die in aanmerking wordt genomen voor de subsidie;

   - terugbetaling opdrachtkosten;

   - het vertrekvakantiegeld.

  2. voor de sector van de Hulpverlening aan de Jeugd (AAJ) :

   - erkenningscapaciteit;

   - aantal betrekkingen volgens de AAJ-normen;

   - aantal subsidieerbare dagen;

   - aantal niet-AAJ-dagen;

   - erkenningsnummers;

   - type van arbeidsovereenkomst;

   - studieniveau;

   - diploma dat toegang verleent tot het ambt;

   - voltijdse betrekking als referentie;

   - verbrekingsvergoeding;

   - geslacht;

   - lijst van de opleidingen gevolgd door de werknemer;

   - ordenummer;

   - datum uitreiking van het diploma;

   - anciënniteit toegekend op 31 december (AAJ)

   - verjaardag van de toegekende anciënniteit;

   - sectoranciënniteit op 31 december;

   - verjaardag van de sectoranciënniteit;

   - AAJ-/niet-AAJ-normen;

   - datum van beëindiging arbeidsovereenkomst met de werkgever;

   - anciënniteit in aanmerking genomen voor de subsidie;

   - type statuut en specifieke gegevens voor het AAJ-statuut;

   - gegevens met betrekking tot de prestaties in uren op zondagen;

   - totaal nachtprestaties in uren;

   - totaal uren ongeval en ermee gelijkgesteld die niet worden bezoldigd;

   - totaal uren arbeidsongeval en beroepsziekte;

   - totaal verlofuren in onderwijs;

   - afwezigheidsuren ongeval en ziektes die niet worden bezoldigd;

   - uren arbeidsongeval en ziekte;

   - tewerkstellingsuren in het kader van een overeenkomst voor de tewerkstelling van een student;

   - dagen extern verblijf;

   - aantal gepresteerde uren per week;

   - voordeel in natura;

   - bijzondere jaarlijkse toelage;

   - eindejaarspremie;

   - nachtpremies;

   - haard- en standplaatstoelage;

   - toeslag zondagse prestaties;

   - vakantiegeld gestort door een vorige werkgever;

   - andere toegekende voordelen;

   - wetsverzekering;

   - kosten voor sociaal secretariaat;

   - medische dienst;

   - boekhoudingskosten;

   - kosten voor boekhoudkundige certificatie;

   - werkkleding;

   - andere beroepskosten die de operator ten laste moet nemen;

   - bezoldiging en salarislasten voor de tewerkstelling van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT