Koninklijk besluit waarbij het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu gemachtigd wordt in 1995 personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften aan personeel., de 9 mai 1995

Artikel 1. Het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu wordt gemachtigd 36 personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen.

Art. 2. Onverminderd de reglementaire bepalingen van algemene aard betreffende de werving van personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst, worden de niveau's waarin de in artikel 1 bedoelde wervingen kunnen gebeuren en, voor elk van deze niveau's, het aantal contractuelen en de periode waarin ze kunnen worden tewerkgesteld, bepaald overeenkomstig de bijlage aan dit besluit.

Art. 3. De arbeidsposten die niet in statutaire betrekkingen zijn omgevormd worden bij voorrang bezet door de statutaire ambtenaren die door de Dienst Mobiliteit voor beziging worden ter beschikking gesteld in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 3 november 1993, houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1995 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1995.

Art. 5. Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 mei 1995.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,

J. SANTKIN

Bijlage.

Art. N. Bestuur of dienst : Algemeen secretariaat, maatschappelijk welzijn, volksgezondheid, verplegingsinrichtingen. - Uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften.

 1. Algemeen secretariaat.

  Niv. Graad Aantal Duur van tot

  II Bestuursassistent 1 01.01.1995 - 31.12.1995

  Tot. 1

 2. Volksgezondheid.

  2.1. Cel leefmilieu.

  2.1.1. Arbeidsposten die mogen worden omgezet in statutaire betrekkingen.

  Niv. Graad Aantal Duur van tot

  I Burgerlijk ingenieur 1 01.01.1995 - 31.12.1995

  II Bestuursassistent 2 01.01.1995 - 31.12.1995

  Tot. 3

  2.1.2. Andere arbeidsposten.

  Niv. Graad Aantal Duur van tot

  IV Beambte 1 01.01.1995 - 31.12.1995

  Tot. 1

  2.2. Administratieve dienst.

  2.2.1. Arbeidsposten die mogen worden omgezet in statutaire betrekkingen.

  Niv. Graad Aantal Duur van tot

  I Bestuurssecretaris 1 01.01.1995 - 31.12.1995

  II Bestuursassistent 1 01.01.1995 - 31.12.1995

  Tot. 2

  2.2. Algemene farmaceutische inspectie.

  2.2.1. Arbeidsposten die mogen worden omgezet in statutaire betrekkingen.

  Niv. Graad Aantal Duur van tot

  II Bestuursassistent 2 01.01.1995 - 31.12.1995

  Tot. 2

 3. Verplegingsinrichtingen.

  3.1. Geneeskundepraktijk.

  3.1.1. Arbeidsposten die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT