Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1978 tot vaststelling van de percentages, veranderlijk per gedeelten van het netto totaal bedrag van de geleden schade, evenals van het bedrag van de vrijstelling en van het abattement voor de berekening van de herstelvergoeding van zekere schade veroorzaakt..., de 6 mai 2002

Artikel 1. Het eerste streepje van artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 april 1978 tot vaststelling van de percentages, veranderlijk per gedeelten van het netto bedrag van de geleden schade evenals van het bedrag van de vrijstelling en van het abattement voor de berekening van de herstelvergoeding van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door landbouwrampen wordt gewijzigd als volgt :

" - wordt er als vrijstelling geen enkele vergoeding toegekend als het totaal netto bedrag van de schade die kan in aanmerking genomen worden in hoofde van de geteisterde 30 % van de waarde van het geteisterde deel van de goederen, bedoeld in artikel 3, B , van de genoemde wet, niet overschrijdt. Die vrijstelling wordt naar 20 % teruggebracht voor de geteisterde goederen die zich in een probleemgebied bevinden bedoeld in artikel 14 van het besluit van de Waalse regering van 17 juli 1997 betreffende steun aan de landbouw. "

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.

Art. 3. Onze Minister, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 mei 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw,

Mevr. A. NEYTS-UYTTEBROECK.

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1984, van 13 augustus 1986, van 22 juli 1991 en van 23 december 1999, inzonderheid op de artikelen 9, B , 1° en 10, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1978 tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT