Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 1994 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1995, van de specifieke voorwaarden en regelen die geld en voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen..., de 2 mai 1995

Artikel 1. In Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, Rubriek 2, van het ministerieel besluit van 28 december 1994 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1995, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiÎle middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, wordt een artikel 12bis ingevoegd, luidend als volgt :

" Artikel 12bis. Voor de ziekenhuizen met erkende K-bedden wordt Onderdeel B2 van het budget van financiÎle middelen per 1 juli 1995 verhoogd met een bedrag gelijk aan het aantal bijkomende VTEpersoneelsleden resulterend uit het optrekken van de normen voor het verzorgend personeel zoals hieronder aangeduid, vermenigvuldigd met 1 500 000 F

Dienst Supplement

K(d+n) 5 VTE's per 20 bedden bezet aan 100 %

Kd 5 VTE's per 20 bedden bezet aan 100 %

Kn 3 VTE's per 20 bedden bezet aan 100 %.

Om het voordeel van deze bepaling te behouden, moeten de betrokken ziekenhuizen de volgende gegevens overmaken aan de Bestuursafdeling der Verzorgingsinstellingen, Boekhouding en Beheer van de ziekenhuizen :

- voor 1 juni 1995, de bezettingsgraad van de K-diensten tijdens het dienstjaar 1994;

- voor 1 oktober 1995, het bewijs dat het door voormelde bepaling gefinancierd personeel wel degelijk in de instelling aanwezig is."

Art. 2. In Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, Rubriek 4 van voornoemd ministerieel besluit, wordt een artikel 14bis, ingevoegd, luidend als volgt :

" Artikel 14bis. Indien een ziekenhuis vrijwillig en zonder bestemming ten laatste op 31 december 1995 een aantal bedden sluit, dat ten minste 10 % vertegenwoordigt van zijn capaciteit, mag 25 % van de besparing die hieruit voortvloeit, worden toegevoegd aan Onderdeel B4 van het budget van financiÎle middelen met het oog op een verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening. Het bedrag waarmee Onderdeel B4 wordt aangepast en het project ter verbetering van de zorgverlening moet het voorwerp uitmaken van een geschreven overeenkomst met de Minister die de verpleegdagprijs onder zijn bevoegdheid heeft."

Art. 3. In Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 1, Rubriek 6 van voornoemd ministerieel besluit, wordt een artikel 16bis ingevoegd, luidend als volgt :

"Artikel 16bis. Met het oog op de uitvoering van de in artikel 17ter vastgestelde algemene baremaherziening, wordt Onderdeel B6 van het budget van financiÎle middelen verhoogd met een bedrag dat wordt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT