30 NOVEMBER 2009. - Protocolakkoord tot samenwerking tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap betreffende de gegevensuitwisseling in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Overwegende het opstarten van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker op basis van het protocolakkoord van 25 november 2000 tot samenwerking tussen de Federale Overheid en de gemeenschappen inzake mammografische borstkankerscreening gewijzigd bij het aanhangsel van 30 mei 2001 en van 2 maart 2009;

Overwegende het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 mei 2002;

Overwegende het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 februari 2003;

Overwegende het protocolakkoord van 6 mei 2002 tot samenwerking tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap inzake mammografische borstkankerscreening,

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap maken de volgende afspraken rond de uitwisseling van de gegevens over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker :

Artikel 1. Om te kunnen bepalen welke vrouwen moeten uitgenodigd worden en om de deelname aan het bevolkingsonderzoek te kunnen meten moet elke Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie kunnen beschikken over de gegevens van de vrouwen verblijvend in hun werkgebied, die gescreend werden in een mammografische eenheid die niet valt onder haar verantwoordelijkheid.

Hiertoe wisselen de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie maandelijks volgende gegevens uit van de vrouwen in kwestie :

  1. Naam en voorna(a)m(en) vrouw;

  2. Identificatienummer Sociale Zekerheid;

  3. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT