Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de gefederaliseerde entiteiten houdende de algemeen verbindend verklaring van de collectieve arbeidsovereenkomsten., de 12 décembre 2002

Artikel 1. Het onderhavig samenwerkingsakkoord is van toepassing op alle collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in een paritair orgaan, neergelegd op de Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsovereenkomsten van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid overeenkomstig artikel 18 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comitÈs, voor dewelke de algemeen verbindend verklaring wordt gevraagd overeenkomstig artikel 28 van dezelfde wet van 5 december 1968.

Art. 2. De Federale Staat verbindt zich ertoe alle geregistreerde collectieve arbeidsovereenkomsten bedoeld in artikel 1 te publiceren op de website van het federale Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Art. 3. Onverminderd de toepassing van artikel 28 van de wet van 5 december 1968 dat aan de Koning de bevoegdheid geeft om de collectieve arbeidsovereenkomsten bedoeld in artikel 1 algemeen verbindend te verklaren en onverminderd de toepassing van artikel 29 van dezelfde wet, verklaren de bevoegde gefederaliseerde overheden de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten bedoeld in artikel 1, die betrekking hebben op gewest- en gemeenschapsmateries algemeen verbindend, indien zij het nodig achten.

Indien de gefederaliseerde overheid de bedoeling heeft een dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend te verklaren licht zij de Federale Minister van Tewerkstelling en Arbeid daaromtrent in.

Art. 4. Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking op 12 december 2002.

Gegeven te Brussel, op 12 december 2002, in 11 originele exemplaren.

Voor de Federale Staat :

Mevr. L. ONKELINX

Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest :

P. DEWAEL

R. LANDUYT

Voor de Franse Gemeenschap :

H. HASQUIN

Voor de Duitstalige Gemeenschap :

K.-H. LAMBERTZ

Voor het Waals Gewest :

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Mevr. M. ARENA

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

F.-X. de DONNEA

E. TOMAS

Voor de Franse Gemeenschapscommissie :

E. TOMAS

Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie :

F.-X. de DONNEA.

Aanhef

Gelet op de artikelen 1 en 35 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 92bis, ß 1, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming van de instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT