30 APRIL 2009. - Decreet houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving (1)

Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit decreet is van toepassing op het gewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs met volledig leerplan, alsook op de psycho-medisch-sociale centra.

Art. 2. Dit decreet heeft ten doel een gedifferentieerde omkadering te organiseren binnen de schoolinrichtingen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap die behoren tot de onderwijsniveaus bedoeld in artikel 1 zodat elke leerling gelijke kansen op sociale emancipatie kan hebben in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving.

In dit kader beoogt dit decreet de differentiatie van de omkadering en de financiering in sommige vestigingen voor het gewoon kleuter-, lager, basis- en secundair onderwijs met volledig leerplan, die georganiseerd of gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap, hierna « de vestigingen die de gedifferentieerde omkadering genieten ».

De differentiatie bedoeld in het vorige lid bestaat in een objectieve en evenredige toewijzing van menselijke middelen en bijkomende en significante financiële middelen op basis van objectieve en uniforme socio-economische criteria met het oog op de bevordering van bijkomende pedagogische acties om de doelstelling meer doeltreffend en meer rechtvaardig te bereiken, zoals bedoeld in de artikelen 6, in het bijzonder 4°, 10, 11, 12, 24 en 34 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, hierna « het opdrachtendecreet » genoemd.

Worden aangemoedigd de synergie met de plaatselijke en gewestelijke verenigingen die in de wijken te werk gaan, alsook de partnerschappen tussen de verschillende vestigingen die de gedifferentieerde omkadering genieten. In dit kader kunnen de menselijke middelen en de bijkomende financiële middelen samengebracht worden en gemeen gebruikt worden door verschillende belanghebbende vestigingen.

Onder bijkomende pedagogische acties, zoals bedoeld in dit decreet, wordt inzonderheid verstaan de initiatieven met het oog op :

 1. de versterking van de beheersing van de basisleerprocessen, en van de Franse taal in het bijzonder, door alle leerlingen;

 2. de strijd tegen het mislukken, het blijven zitten en de leerachterstand;

 3. de bevordering van de snelle opsporing van moeilijkheden op scholen, de organisatie van de onmiddellijke remediëring en de uitvoering van gedifferentieerde pedagogie;

 4. het voorkomen van het afhaken op school en daarbij, de mogelijke verschijnsels van onbeleefdheid en geweld.

  Onder de bijkomende pedagogische actie wordt een bijzondere aandacht besteed aan de aanpassing van de Franse taal voor de leerlingen die ze niet voldoende beheersen zodat ze zich met succes kunnen aanpassen aan de activiteiten in de klas waarvoor ze ingeschreven zijn.

  HOOFDSTUK II. - De bepaling van de vestigingsplaatsen voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs

  die de gedifferentieerde omkadering genieten.

  Art. 3. Om de vijf jaar, vóór 30 november, en voor de eerste keer ten laatste vóór 30 november 2009, toont een interuniversitaire studie voor de Franse Gemeenschap het socio-economisch indexcijfer aan van elke statistische sector, dit wil zeggen van elke kleinste territoriale subdivisie bepaald door de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie van de Federale Overheidsdienst Economie, Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Middenstand en Energie, door bemiddeling van een berekeningsformule door rekening te houden met de laatste statistische gegevens die beschikbaar zijn voor de volgende criteria :

 5. inkomsten per inwoner;

 6. niveau van diploma's;

 7. werkloosheidsgraad, activiteitsgraad en het aantal personen die in aanmerking komen voor het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimum inkomen;

 8. beroepsactiviteiten;

 9. comfort van huisvestingen.

  Elk criterium wordt bepaald in functie van één of meer variabelen.

  Het socio-economische indexcijfer van elke statistische sector wordt uitgedrukt met een ongelijksoortig indexcijfer waarvan de lage waarde een minder begunstigd socio-economisch niveau aantoont. De berekeningsformule van dit indexcijfer moet goedgekeurd worden door de Regering van de Franse Gemeenschap, hierna "de Regering" genoemd, en toont de variabelen aan die elk criterium bepalen, alsook het respectievelijke gedeelte van elke onder hen in het kader van de berekeningsformule.

  In voorkomend geval, om de socio-economische typologie van de verschillende statistische sectoren te vervolmaken of om één of meer criteria te vervangen waarvoor de statistische gegevens onbeschikbaar, onvolledig of verouderd zouden zijn, kan de studie bedoeld in het eerste lid voorstellen om andere criteria te laten voorkomen in de formule die bepaald worden in functie van één of meer variabelen die door de Regering ook goedgekeurd moeten worden.

  Art. 4. Om de vijf jaar, vóór 31 januari, en voor de eerste keer ten laatste vóór 31 januari 2010, op basis van de laatste gegevens beschikbaar op 15 januari betreffende de inschrijvingen van leerlingen en bij hun verblijfplaats, wordt aan elke leerling, door de Diensten van de Regering, het meest recente socio-economische indexcijfer toegekend van de statistische sector van zijn verblijfplaats en wordt het gemiddelde van de indexcijfers toegekend aan de hierin ingeschreven leerlingen berekend voor elke vestiging voor het gewoon kleuter-, lager, basis- en secundair onderwijs met volledig leerplan, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap.

  Voor de minderjarige leerlingen die onwettelijk op het grondgebied verblijven zoals bedoeld in artikel 40 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, en voor de leerlingen die als nieuwkomers worden beschouwd krachtens het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap is ingericht of gesubsidieerd, wordt als socio-economisch indexcijfer het aritmetische gemiddelde toegekend van de indexcijfers van de 50 laagste statistische sectoren onder deze bedoeld in artikel 3, eerste lid.

  Voor de leerlingen van wie de gegevens niet beschikbaar zijn, kennen de Diensten van de Regering als socio-economisch indexcijfer het gemiddelde toe van de indexcijfers van de bezochte vestiging.

  In functie van het gemiddelde van de indexcijfers bedoeld in het eerste lid, bepalen de Diensten van de Regering, enerzijds, de rangschikking van de vestigingen van het basisonderwijs en, anderzijds, die van de vestigingen van het secundair onderwijs. In beide gevallen worden de vestigingen op een toenemende manier gerangschikt, om te beginnen met de vestiging die het laagste gemiddelde socio-economische indexcijfer bekomt en om te eindigen met de vestiging die het hoogste gemiddelde socio-economische indexcijfer vertoont.

  De vestigingen zoals gerangschikt overeenkomstig het vorige lid worden verdeeld in functie van hun gecumuleerde schoolbevolking in twintig klassen met elke onder hen 5,00 % (vijf procent) van de bevolking van het basisonderwijs, enerzijds, het secundair onderwijs met volledig leerplan, anderzijds. Deze klassen worden genummerd van 1 tot 20, van deze met het laagste gemiddelde socio-economische indexcijfer tot deze met het hoogste gemiddelde socio-economische indexcijfer.

  Indien, als gevolg van de gecumuleerde berekening van de schoolbevolking per schijf van 5,00 % (vijf procent), de hogere beperking van een klasse zoals bedoeld in het vorige lid slechts overeenstemt met een gedeelte van de schoolbevolking van eenzelfde vestiging, wordt de schoolbevolking van deze laatste vestiging beschouwd als verdeeld te worden tussen beide klassen om te beginnen met de aanvulling van de klasse waarvan de coëfficiënt de meest voordelige is. In voorkomend geval, voor de toepassing van de hoofdstukken IV en VI van dit decreet, worden de vestigingen bedoeld in dit lid geacht behorend te zijn tot de meest voordelige klasse.

  Op deze basis zijn de vestigingen die de gedifferentieerde omkadering genieten voor ten minste vijf jaar (vijfjarencyclus) deze die volledig of gedeeltelijk behoren tot de klassen genummerd van 1 tot 5, ofwel deze die, in de rangschikkingorde bedoeld in dit artikel, de minst voordelige zijn en waarvan de som van de aantallen leerlingen die er ingeschreven zijn gelijk is aan 25,00 % (vijfentwintig procent), respectievelijk voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs met volledig leerplan in de Franse Gemeenschap. A contrario worden de andere vestigingen die volledig of gedeeltelijk behoren tot de klassen genummerd van 6 tot 20, geacht de gedifferentieerde omkadering niet te genieten.

  De lijsten van de vestigingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs die de gedifferentieerde omkadering genieten, alsook de klasse waartoe ze behoren, worden om de vijf jaar door de Regering goedgekeurd, vóór 28 februari, en voor de eerst keer ten laatste voor 28 februari 2010.

  Art. 5. De vermeldingen van de termijn bedoeld in de artikelen 3, 4, 6 en 7 verwijzen naar het schooljaar dat voorafgaat aan dat gedurende hetwelk de menselijke middelen en de bijkomende werkingsmiddelen toegewezen worden voor het eerste van de vijf jaren aan de vestigingen die de gedifferentieerde omkadering genieten, zoals bedoeld in artikel 4.

  HOOFDSTUK III. - De bijkomende middelen

  toegewezen aan de vestigingen die de gedifferentieerde omkadering genieten en de bestemming ervan

  Art. 6. § 1. In het basisonderwijs, vanaf het schooljaar 2010-2011, worden de bijkomende lestijden en kredieten aanvullend en uitsluitend toegekend aan de vestigingen die de gedifferentieerde omkadering genieten, zoals bedoeld in artikel 4.

  In geen enkel geval mogen deze bijkomende lestijden en kredieten toegekend worden aan vestigingen die de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT