4 JULI 2002. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de gedelegeerd bestuurder bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven inzonderheid op artikel 162quater , ingevoegd bij de wet van 22 maart 2002;

Gezien het koninklijk besluit van 4 juli 2002 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;

Gezien de oproep tot kandidaten bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2002 (derde uitgave);

Aangezien dit bericht vermeldde dat de gedelegeerd bestuurder zal worden gekozen op grond van zijn bekwaamheid om de doelstellingen van het regeringsbeleid inzake uit te voeren, en dat een bijzondere aandacht zou worden besteed aan de ervaring van de kandidaat inzake change management;

Dat daarenboven de kandidaatstelling een uitzetting diende te bevatten van de verdiensten en de bekwaamheden die de kandidaat meent te kunnen laten gelden op het gebied van onder andere financiële en boekhoudkundige analyse, rechtskunde, ervaring inzake vervoer en mobiliteit alsook inzake personeelsbeheer en sociale relaties;

Aangezien voor de beoordeling van de titels en verdiensten van de kandidaten een beroep werd gedaan op een consultancy bureau; dat dit bureau ermee gelast werd een advies uit te brengen over de ingewachte kandidaatstellingen (long list), gevolgd door een evaluatieonderhoud, dat moet toelaten een tweede lijst op te stellen (short list);

Overwegende dat het evaluatieverslag op 26 juni 2002 aan de Minister van Mobiliteit en Vervoer werd toegezonden;

Aangezien hogervermelde criteria werd geconcretiseerd in een evaluatie die zowel op het ervaringsprofiel, als op het persoonlijkheidsprofiel van de gedelegeerd bestuurder betrekking had;

Overwegende dat het ervaringsprofiel een evaluatie omvatte van de grondigheid en relevantie van de ervaring vereist voor dergelijke functie op het vlak van leidinggeven, strategisch inzicht en onderhandeling, de ervaring betreffende het change management proces, multidisciplinaire kennis en ervaring op het vlak van algemeen management, financiën, wettelijk kader, logistiek, commercialisering en omgang met aandeelhouders, sociale gesprekspartners en anderen, en tenslotte een functionele drietaligheid;

Overwegende dat het persoonlijkheidsprofiel werd beoordeeld op grond van strategisch inzicht en visie, voldoende erkend leiderschap, change management, onderhandelings- en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT