Wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. (NOTA : art. 95 gewijzigd met uitxerking op een onbepaalde datum

 
GRATIS UITTREKSEL

TITEL I. - Algemene bepalingen.

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en begripsomschrijvingen.

Afdeling 1. - Ziekenhuizen.

Artikel 1. Deze gecoördineerde wet vindt toepassing op alle ziekenhuizen, ongeacht of zij beheerd worden (door publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen), met uitzondering van het Ministerie van Landsverdediging.

Art. 2. Met het oog op de toepassing van deze gecoördineerde wet worden als ziekenhuizen beschouwd de instellingen voor gezondheidszorg waarin op ieder ogenblik geëigende medisch-specialistische onderzoeken en/of behandelingen in het domein van de geneeskunde, de heelkunde en eventueel de verloskunde in pluridisciplinair verband kunnen verstrekt worden, binnen het nodige en aangepaste medisch, medisch-technisch, verpleegkundig, paramedisch en logistiek kader, aan (patiënten) die er worden opgenomen en kunnen verblijven, omdat hun gezondheidstoestand dit geheel van zorgen vereist om op een zo kort mogelijke tijd de ziekte te bestrijden of te verlichten, de gezondheidstoestand te herstellen of te verbeteren of de letsels te stabiliseren.

(Deze ziekenhuizen vervullen een opdracht van algemeen belang.)

Afdeling 2. - Psychiatrische ziekenhuizen.

Art. 3. Met het oog op de toepassing van deze gecoördineerde wet worden als psychiatrische ziekenhuizen beschouwd, ziekenhuizen die uitsluitend bestemd zijn voor psychiatrische patiënten.

Afdeling 3. - Universitaire ziekenhuizen.

Art. 4. Met het oog op de toepassing van deze gecoördineerde wet worden als universitaire ziekenhuizen, universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties of universitaire zorgprogramma's beschouwd, deze welke, gelet op hun eigen functie op het gebied van patiëntenverzorging, het klinisch onderricht, het toegepast wetenschappelijk onderzoek, de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de evaluatie van de medische activiteiten, voldoen aan de voorwaarden gesteld door de Koning en door Hem als dusdanig worden aangewezen op voorstel van de academische overheid van een Belgische universiteit met een faculteit geneeskunde met volledig leerplan.

Met toepassing van het eerste lid kan slechts één ziekenhuis per universiteit met een faculteit geneeskunde met volledig leerplan worden aangewezen.

Afdeling 4. - Medisch-sociale inrichtingen.

Art. 5. Met het oog op de toepassing van deze gecoördineerde wet worden niet als ziekenhuizen beschouwd, (...) de inrichtingen uitsluitend bestemd om bejaarden of kinderen te herbergen.

Na het advies van de bij de artikelen 18 en 19 ingestelde Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, afdeling erkenning, te hebben ingewonnen kan de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, de bepalingen van deze gecoördineerde wet, geheel of ten dele en met eventuele aanpassingen, uitbreiden tot deze verschillende soorten van inrichtingen.

Afdeling 5. - (Plaatsen van beschut wonen en doorgangstehuizen.)

Art. 6. De bepalingen van deze gecoördineerde wet kunnen, na advies van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling erkenning, eveneens, geheel of gedeeltelijk en met eventuele aanpassingen, door de Koning worden uitgebreid tot de initiatieven van beschut wonen en van doorgangstehuizen ten behoeve van psychiatrische patiënten (...) (en van andere, door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit te bepalen groepen).

Afdeling 6. Kleine ziekenhuizen.

Art. 7. (De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, aan de toepassing van de bepalingen van de hoofdstukken III en IV van Titel I, van artikel 70 en van Titel IV, geheel of gedeeltelijk onttrekken) :

 1. de ziekenhuizen die over een zeer beperkt aantal diensten en/of bedden beschikken;

 2. de ziekenhuizen waarin een zeer beperkt aantal ziekenhuisgeneesheren werkzaam is.

  De Koning stelt soortgelijke specifieke regels vast voor de in het voorgaande lid bedoelde ziekenhuizen.

  Afdeling 7. - Andere begripsomschrijvingen.

  Art. 8. Met het oog op de toepassing van deze gecoördineerde wet :

 3. wordt verstaan onder beheerder : het orgaan dat volgens het juridisch statuut van het ziekenhuis belast is met het beheer van de uitbating van het ziekenhuis;

 4. wordt verstaan onder directeur : de persoon of de personen door de beheerder belast met de algemene leiding van de dagelijkse werking van het ziekenhuis;

 5. wordt verstaan onder geneesheer : de beoefenaar van de geneeskunde bedoeld in artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunde, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies;

 6. wordt verstaan onder ziekenhuisgeneesheer : de geneesheer verbonden aan het ziekenhuis.

  (5° onder verpleegkundige wordt verstaan :

  de beoefenaar van de verpleegkunde bedoeld in artikel 21bis, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunde, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies;

 7. onder ziekenhuisverpleegkundige wordt verstaan :

  de verpleegkundige verbonden aan een ziekenhuis;

 8. (onder zorgkundige wordt verstaan : de zorgkundige, zoals bedoeld in artikel 21sexies decies van voornoemd koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 en die aan het ziekenhuis verbonden is;)

 9. (onder verzorgend personeel wordt verstaan : alle aan het ziekenhuis verbonden zorgkundigen;)

  (9° onder ondersteunend personeel wordt verstaan : alle personeelsleden die niet behoren tot één der categorieën van de beroepsbeoefenaars, bedoeld in het voornoemd koninklijk besluit nr. 78, en die het verpleegkundig personeel helpen met hun administratieve en logistieke taken.)

  Art. 9. De bepalingen van de artikelen 13 tot 17 en van Titel IV die op de ziekenhuisgeneesheren van toepassing zijn, zijn mede van toepassing op de in het ziekenhuis werkzame beoefenaars van de tandheelkunde bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967, evenals op de in het ziekenhuis werkzame apothekers of licentiaten in de scheikundige wetenschappen die overeenkomstig artikel 5, § 2, van het vorengenoemde besluit gemachtigd zijn analyses van klinische biologie te verrichten.

  Afdeling 8. _ (Samenwerkingsverbanden tussen verzorgingsinstellingen en diensten.)

  Art. 9bis. De Koning kan bij een in Ministerraad overlegd besluit, en na de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling programmatie en erkenning, gehoord te hebben, de toepassing van de bepalingen van deze wet geheel of gedeeltelijk, en met de nodige aanpassingen, uitbreiden tot de samenwerkingsverbanden inzake verzorgingsdomeinen (of andere domeinen) door Hem nader omschreven, tussen verzorgingsinstellingen en diensten zoals deze door Hem nader worden omschreven.

  Afdeling 8bis. - (Netwerk en zorgcircuit). (NOTA : bij arrest nr. 108/2000 van 31-10-2000 heeft het Arbitragehof art. 191 van W 1999-01-25/32 vernietigd; Opheffing : 16-02-1999.)

  Art. 9ter. § 1. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :

 10. netwerk van zorgvoorzieningen : een geheel van zorgaanbieders, zorgverstrekkers, instellingen en diensten, die, wat de organieke wetgeving betreft, niet ressorteren onder de bevoegdheid van de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 of 135 van de Grondwet en die samen voor een door hen nader te omschrijven doelgroep van patiënten en binnen een door hen te motiveren gebiedsomschrijving, één of meerdere zorgcircuits aanbieden, in het kader van een instellingoverschrijdende juridisch geformaliseerde samenwerkingsovereenkomst;

 11. zorgcircuit : het geheel van zorgprogramma's en andere zorgvoorzieningen die wat de organieke wetgeving betreft, niet ressorteren onder de bevoegdheid van de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 of 135 van de Grondwet, en worden georganiseerd door middel van een netwerk van zorgvoorzieningen, die de in 1°, bedoelde doelgroep of subdoelgroep achtereenvolgens kan doorlopen.

  § 2. De Koning kan, na advies van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling programmatie en erkenning, de doelgroepen aanduiden voor dewelke de zorg via een netwerk van zorgvoorzieningen wordt aangeboden. In voorkomend geval kan Hij die categorieën van zorgaanbieders aanduiden die in ieder geval deel uitmaken van bedoeld netwerk.

  § 3. De Koning kan nadere regelen vaststellen voor de toepassing van §§ 1 en 2. Hij kan eveneens de bepalingen van deze wet geheel of gedeeltelijk, en met de nodige aanpassingen, uitbreiden tot de in § 1, bedoelde netwerken, tot de zorgcircuits die er deel van uitmaken en tot de onderdelen die het zorgcircuit samenstellen.

  Afdeling 9. - Zorgprogramma's.

  Art. 9quater. § 1. De Koning stelt, na advies van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Programmatie en Erkenning, de lijst vast van zorgprogramma's, zoals die door Hem nader worden omschreven, en die moeten erkend worden door de Overheid bevoegd voor het gezondheidsbeleid op grond van de artikelen 128, 130 of 135 van de Grondwet.

  § 2. De Koning kan, voor ieder der in § 1 bedoelde zorgprogramma's, karakteristieken definiëren om te kunnen erkend worden zoals :

 12. de doelgroep;

 13. de aard en de inhoud van de zorg;

 14. het minimaal activiteitsniveau;

 15. de vereiste infrastructuur;

 16. de vereiste medische en niet-medische personeelsomkadering en deskundigheid;

 17. kwaliteitsnormen en normen inzake kwaliteitsopvolging;

 18. bedrijfseconomische criteria;

 19. geografische toegankelijkheidscriteria.

  § 3. De Koning kan, na de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Programmatie en Erkenning, gehoord te hebben, de toepassing van de bepalingen van deze wet geheel of gedeeltelijk, en met de nodige aanpassingen, uitbreiden tot de in § 1 bedoelde zorgprogramma's.

  Afdeling 10. - Aan het ziekenhuis verbonden vroedvrouwen. (Voorheen afdeling 9; afdeling 10 geworden bij KB 1997-04-25/32, art. 10, Inwerkingtreding : 30-04-1997>

  Art. 9quinquies. (Voorheen art. 9ter; art. 9quater geworden bij KB 1997-04-25/32, art. 10, Inwerkingtreding : 30-04-1997) De bepalingen van de artikelen 17bis...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT