18 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3, zoals gewijzigd door de wetten van 19 oktober 1998, 27 december 2004, 20 juli 2005 en 4 april 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën, inzonderheid op artikel 115;

Gelet op het advies nr. 38108/I/PF van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 19 juni 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 8 februari 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 februari 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 maart 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 8 maart 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Franse Gemeenschapsregering van 23 maart 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Waalse Gewestregering van 26 april 2007;

Gelet op de adviezen van de vakorganisaties, gegeven in overeenstemming met de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van bovenvermelde wetten;

Gelet op het advies van de Inspectie van financiën, gegeven op 9 april 2008;

Gelet op het akkoord van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 28 april 2008;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Openbaar Ambt, gegeven op 12 juni 2008;

Overwegende dat het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën geen federale openbare dienst is en dat het onder de toepassing van artikel 43 van de coördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken valt;

Overwegende dat, krachtens artikel 115 van het koninklijk besluit van 1 april 2003, de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT