24 APRIL 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 19 juli 2001 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3, vierde lid gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 juli 1993 en bij de wetten van 10 april 1995 en 19 oktober 1998;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 maart 2002;

Gelet op de opmerkingen van de vakbonden, gegeven op 11 april 2002, voor wat betreft de Algemene Centrale van Openbare Diensten, overeenkomstig artikel 54, tweede lid van voormelde wetten;

Gelet op het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 18 april 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, werd voorgelegd aan de Raad van State die overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 28 juni 2001 zijn advies nr. 31.830/1 gegeven heeft;

Overwegende dat ten gevolge van dit advies de Regering de leden van de Cel Beleidsvoorbereiding die niet reeds aan een taalkader onderworpen zijn, heeft ingedeeld in de derde taaltrap, hetzij als federaal ambtenaar of contractueel personeelslid; wat betreft de leden van de Cel Beleidscoördinatie en van de cellen Algemeen Beleid werd echter geen gevolg gegeven aan dit advies gezien deze organen niet gemeenschappelijk zijn aan elke federale overheidsdienst maar verbonden zijn aan de persoon van de minister, lid van het kernkabinet;

Overwegende dat de Vaste Commissie voor Taaltoezicht geoordeeld heeft dat zij opnieuw voor advies diende geraadpleegd te worden en deze opmerking gemaakt heeft in het kader van een vraag om inlichtingen d.d. 9 maart 2002 ter opmaak van haar advies nr. 34.011 bij het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT