23 JANUARI 2003. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling, voor de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen., de 23 janvier 2003

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

Art. 2. De verscheidene graden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, worden vastgesteld als volgt :

1e trap : de graden ingedeeld in de rangen A5 en A4+;

2e trap : de graden ingedeeld in de rang A4;

3e trap : de graden ingedeeld in de rang A3;

4e trap : de graden ingedeeld in de rang A2;

5e trap : de graden ingedeeld in de rang A1;

6e trap : de graden ingedeeld in de rang B2;

7e trap : de graden ingedeeld in de rang B1;

8e trap : de graden ingedeeld in de rang C2;

9e trap : de graden ingedeeld in de rang C1;

10e trap : de graden ingedeeld in de rang D2;

11e trap : de graden ingedeeld in de rang D1;

12e trap : de graden ingedeeld in de rang E2;

13e trap : de graden ingedeeld in de rang E1.

Art. 3. Het besluit van 21 oktober 1993 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling, voor de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2002.

Art. 5. De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 januari 2003.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

F.-X. de DONNEA

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting,

E. TOMAS.

Aanhef

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen, inzonderheid op het artikel 32, § 1, derde lid;

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op het artikel 43, § 3, vierde lid;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op bepaalde organismen van openbaar nut, inzonderheid op het artikel 11, § 1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 januari 2003 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;

Gelet op de adviezen van de vakbonden;

Gelet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT