Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 22 november 2002 wordt de heer Gazan, Freddy, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Justitie, aangewezen tot adjunct-adviseur-generaal voor het strafrechtelij

Aanwijzing

Bij koninklijk besluit van 22 november 2002 wordt de heer Gazan, Freddy, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Justitie, aangewezen tot adjunct-adviseur-generaal voor het strafrechtelijk beleid voor een termijn van vijf jaar.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT