9 JULI 2010. - Decreet tot wijziging van het decreet van 14 januari 1999 betreffende de erkenning van de gastkamers en de toelating om de benaming « gastkamers » te gebruiken (1)

De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen :

Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 127 van de Grondwet krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Het voert gedeeltelijk de bepalingen uit van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt.

Art. 2. In artikel 2 van het decreet van 14 januari 1999 betreffende de erkenning van de gastkamers en de toelating om de benaming « Gastkamers » te gebruiken, wordt het woord « hoofdverblijfplaats » vervangen door « eigen, gebruikelijke en gezinswoning ».

Art. 3. Artikel 3 van ditzelfde decreet wordt vervangen door hetgeen volgt :

Niemand mag de naam « gastkamers » gebruiken zonder voorafgaand van zijn intentie kennis te hebben gegeven om één of meerdere gastkamers uit te baten krachtens dit decreet of conform de door dit decreet vastgelegde procedure en voorwaarden. Deze kennisgeving brengt een voorlopige vergunning met zich mee.

Het College stelt het formulier op waarmee de aangifte moet worden ingediend bij de gemachtigde ambtenaar voor Toerisme per aangetekende brief, telefax of e-mail, als hierdoor een ontvangstbewijs vanwege de bestemmeling wordt geleverd.

Door de in het eerste lid bedoelde kennisgeving, verbindt de belanghebbende zich ertoe binnen de dertig dagen een vergunnings- en erkenningsaanvraag in te dienen bij het College.

.

Art. 4. In artikel 6 van ditzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. in lid 2, 1°, worden de woorden « mag enkel de eigenaar zijn van de betrokken woning en deze laatste » geschrapt;

  2. in lid 2, 4°, worden het woord « 20.000 » vervangen door « 495,79 euro ».

Art. 5. In artikel 7, lid 1, worden de woorden « 100 tot 3 000 BEF » vervangen door de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT