20 JANUARI 2010. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van de klerken bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt,

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, artikel 9;

Op de voordracht van de Directieraad van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad,

Besluiten :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. De functiebeschrijvingen van klerk bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de daaruit voortvloeiende profielvereisten worden bij dit besluit bepaald.

Art. 2. Overeenkomstig het ministerieel besluit van 11 juni 2009 tot vaststelling van het organogram van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, worden binnen de Diensten van het Verenigd College de betrekkingen van klerk verdeeld als volgt :

 1. Directie van de Algemene diensten :

  Dienst Economaat en Informatica 3

 2. Directie Gezondheidszorg 1

 3. Directie Welzijnszorg 1

  HOOFDSTUK II. - Klerken bij de Directie van de Algemene diensten Dienst Economaat en Informatica

  Afdeling 1. - Functiebeschrijving

  Art. 3. De klerken bij de Dienst Economaat en Informatica :

 4. verzekeren het onthaal van de bezoekers van de Diensten van het Verenigd College en helpen ze terecht bij de gevraagde of bevoegde Diensten of personeelsleden;

 5. ontvangen de telefonische oproepen voor de Diensten van het Verenigd College en verbinden ze door naar de opgeroepene of bevoegde personeelsleden;

 6. ontvangen de brieven, aangetekende brieven en dossiers gericht tot de Diensten van het Verenigd College;

 7. schrijven de brieven, aangetekende brieven en dossiers gericht tot de Diensten van het Verenigd College in, archiveren de besluiten van het Verenigd College of ministeriële besluiten en brieven en bezorgen deze aan de personeelsleden voor wie ze bestemd zijn;

 8. frankeren en verzenden de briefwisseling uitgaande van de Diensten van het Verenigd College en, in voorkomend geval, leggen de aangetekende brieven bij de post neer;

 9. nemen de leveringen in ontvangst en zorgen voor hun berging;

 10. ontvangen de interne bestellingen komende van de personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College en zorgen voor hun uitdeling;

 11. verzekeren de bevoorrading...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT